Bolnica Gornji Milanovac

Bolnica Gornji Milanovac
Print

Naziv organizacije: Opšta bolnica Gornji Milanovac

Adresa: Vojvode Milana 37, 32300 Gornji Milanovac

Matični broj: 17780042

Registarski broj: 61286090 

Šifra delatnosti: 85110 

PIB: 106308146

Telefon/Fax: 032 711 670

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Podaci za preuzimanje:

Obrazac: Potvrda o izvršenoj registraciji - PDF file 

Pravilnik o  unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova

PRAVNI PROMET I ZASTUPANJE

U pravnom prometu sa trećim licima Opšta bolnica za svoje obaveze odgovara celokupnom imovinom, u skladu sa zakonom.

Opšta bolnica Gornji Milanovac ima podračun kod Uprave za trezor, u skladu sa zakonom.

Opštu bolnicu zastupa i predstavlja direktor, odnosno lice koje on posebno ovlasti.

Direktor Opšte bolnice je dr Predrag Šutić, hirurg.

Broj telefona: 032/711-670 lokal 100

 

Glavni tehničar Opšte bolnice je Branko Dimitrijević.

Broj telefona: 032/711-670 lokal 141

 

Sekretar opštih poslova Opšte bolnice je Slavica Stefanović.

Broj telefona: 032/711-670 lokal 121

 

Broj telefonske centrale Opšte bolnice je 032/711-670 

 

DELATNOST I UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Opšta bolnica obavlja specijalističko konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou u Gornjem Milanovcu.

Opšta bolnica pruža zdravstvenu zaštitu licima svih uzrasta obolelih od raznih vrsta bolesti.

Stacionarna i specijalističko konsultativna delatnost Opšte bolnice čine jedinstvenu funkcionalnu i organizacionu celinu.

Opšta bolnica u okviru svoje delatnosti:

 

  • Prati zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvenu zaštitu u oblastima za koje je osnovana i preduzima i predlaže mere za njihovo unapređivanje;
  • Prati i sprovodi metode i postupke prevencija, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije, zasnovane na dokazima a naročito utvrđeno stručno metodološkim  i doktrinarnim protokolima;
  • Sprovodi program zdravstvene zaštite;
  • Obezbeđuje uslove za stručno usavršavanje svojih zaposlenih i za unapređenje organizacije rada;
  • Organizuje i sprovodi mere stalnog unapređenja kvaliteta stručnog rada i unutrašnju proveru tih mera;
  • Sprovodi mere radi sprečavanja neželjenih komplikacija i posledica pri pružanju zdravstvene zaštite, kao i mere opšte sigurnosti za vreme boravka građana u Opštoj bolnici i obezbeđuje stalnu kontrolu ovih mera;
  • Organizuje i sprovodi mere u slučaju elementarnih i drugih većih nepogoda i vanrednih prilika;
  • Organizuje, odnosno obezbeđuje mere za odlaganje, odnosno uništavanje medicinskog otpada  u skladu sa zakonom;
  • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

 

Zdravstvena delatnost Opšte bolnice obuhvata prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, specijalističke preglede, dijagnostičku obradu, lečenje, rehabilitaciju i zdravstvene nege na polikliničkom nivou, u okviru dnevnih bolnica i u toku hospitalizacije, iz delatnosti: interne medicine,

pneumoftiziologije, neurologije i psihijatrije ( neuropsihijatrije), pedijatrije, hirurgije, maksilofacijalne hirurgije, anesteziologije sa reanimatologijom, ortopedije sa traumatologijom, urologije, ginekologije i akušerstva, fizikalne medicine i rehabilitacije, transfuziologije, biohemijske, hematološke, mikrobiološke, patološke, patohistološke, citološke, radiološke dijagnostike i farmaceutske zdravstvene delatnosti (bolnička apoteka), a specijalističko-konsultativnu delatnost iz otorinolaringologije, oftalmologije i dermatovenerologije.

Opšta bolnica obavlja poslove prevoza pacijenata u druge zdravstvene ustanove.

Unutrašnja organizacija Opšte bolnice zasniva se na osnovama savremene organizacije rada dostignute u zdravstvenoj delatnosti,načelima Zakona o zdravstvenoj zaštiti o objektivnim potrebama za odnosnom vrstom zdravstvenih usluga, koje pruža Opšta bolnica, sredstvima koja su namenjena za tu vrstu zdravstvene zaštite, opremljenosti ( kadrovskoj i tehničkoj) Opšte bolnice, kao i na postavljenim ciljevima osnivača za zdravstvenom zaštitom stanovništva u redovnim i vanrednim prilikama. 

 

IMOVINA OPŠTE BOLNICE

Imovinu Opšte bolnice čine prava korišćenja, upravljanja i raspolaganja imovinom u državnoj svojini koja se odnose na pokretne i nepokretne stvari, novčana sredstva i hartije od vrednosti, kao i druga imovinska prava.

Opšta bolnica Gornji Milanovac ima u pogledu korišćenja, upravljanja i raspolaganja imovinom u državnoj svojini, obaveze i odgovornosti utvrđene zakonom.

Opšta bolnica ima pravo i obavezu da imovinu u državnoj svojini štiti od oštećenja i da je koristi u skladu sa njenom namenom.

Opšta bolnica osigurava imovinu u državnoj svojini.


IZVORI PRIHODA I NAČIN FINANSIRANJA

Opšta bolnica Gornji Milanovac je zdravstvena ustanova koja se finansira pretežno iz budžetskih sredstava na osnovu Ugovora o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2011. godinu, zaključen sa Republičkim zavodom za zdravstveno osguranje Republike Srbije-Filijala Čačak. Iznos i namena finansijskih sredstava kojima Opšta bolnica raspolaže za 2011. godinu objavljen je u Pravilniku o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2011. godinu.

Manji deo sredstava za finansiranje Opšta bolnica Gornji Milanovac obezbeđuje pružanjem zdravstvenih usluga koje ne spadaju u obavezno zdravstveno osiguranje a koje se naplaćuju po cenama koje utvrdi Upravni odbor Opšte bolnice Gornji Milanovac. 

 

 

 

 
 

 

Vi ste sada na  : Home Opšti podaci Bolnica Gornji Milanovac