Bolnica Gornji Milanovac

Kalendar preventivnih pregleda

 

Posetite svog lekara!!!
Uradite preventivni pregled!!!
Proverite svoje zdravlje na vreme!!!

To što se osećate dobro ne znači da ste zdravi.
Prekontrolišite svoje zdravlje pre nego što Vas nešto zaboli. Tada već može biti kasno. 
Oko 80 odsto bolesti mogu da se spreče ili da se izleče ako se otkriju na vreme.
O Vašem zdravlju može dobro da brine samo lekar koji Vas poznaje, zna Vaše navike i porodičnu sklonost određenim bolestima. 
On je tu zbog Vas kada su Vam potrebni pregled, lečenje, ili savet; 
ali i da Vas podseti i pozove na redovne preventivne preglede i kada niste bolesni. 
Svrha preventivnih pregleda je sprečavanje pojave bolesti, odnosno otkrivanje oboljenja u najranijoj fazi, 
kada još nema simptoma, jer su tada najveće mogućnosti za izlečenje.
Zdravstvenim kalendarom utvrđena je dinamika preventivnih pregleda za sve starosne grupe stanovništva.
Preventivni pregledi se obavljaju o trošku zdravstvenog osiguranja.


SADRŽAJ I OBIM PREVENTIVNIH MERA U OBLASTI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

POPULACIONE GRUPE

VRSTA

SADRŽAJ

OBIM

1

2

3

4

Novorođenče
(prvi mesec)

Vakcinacija protiv
tuberkuloze (BCG)

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
(„Službeni glasnik RS”, broj 11/06)

Jedanput u porodilištu, 
odnosno u domu zdravlja 
(za decu rođenu van porodilišta)

Prva doza vakcine protiv hepatitisa B (HB)+ imunoglobulin kod novorođenčeta HBs antigen pozitivnih majki (NVIG)

 

Skrining za detekciju fenilketonurije i hipotireoidizma

 

Jedanput, do petog dana po rođenju

Poseta pataronažne sestre novorođenčetu i porodilji

* Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem majke i deteta; 
* Obuka u vezi nege novorođenčeta-obavezno kupanje i obrada pupčanog patrljka; 
* Kontrola zdravstvenog stanja babinjare, a posebno pregled stanja i mlečnosti dojki; 
* Zdravstveno-vaspitni rad

Pet poseta u nizu: 
-počev od prvog dana po izlasku sa neonatološkog i akušerskog odeljenja, posle porođaja u vanbolničkim uslovima

Sistematski pregled

* Anamneza; opšti klinički pregled i po sistemima; 
* Merenje težine, dužine tela i obima glave; 
* Zdravstveno-vaspitni rad uz isticanje važnosti dojenja

Jedanput na kraju prvog meseca

Odojče 
(od 2. meseca


do kraja 


1. godine)

Sistematski pregled

* Anamneza; opšti klinički pregled i po sistemima; 
* Minimalni neurološki pregled; 
* Ocena zdravstvenog stanja i preduzimanje odgovarajućih dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacionih postupaka; 
* Skrining za detekciju anemije jedanput u šestom mesecu; 
* Provera vakcinalnog statusa; 
* Zdravstveno-vaspitni rad uz isticanje važnosti dojenja najmanje do navršenih šest meseci

Četiri puta 
(3, 6, 9. i 12. mesec)

Ultrazvučni pregled

Pregled kukova na displaziju sa ultrazvučnim pregledom u trećem mesecu

 

Vakcinacija protiv difterije,tetanusa i velikog kašlja (DTP)

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
(„Službeni glasnik RS”, broj 11/06)

Sprovodi se počev od navršena dva meseca života sa tri doze vakcine u razmaku ne kraćem od jednog meseca

Vakcinacija protiv dečije paralize (ORV) ili (IPV - kod imunokompromitovane dece)

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
(„Službeni glasnik RS”, broj 11/06)

Sprovodi se počev od navršena dva meseca života sa tri doze vakcine u razmacima ne kraćim od šest nedelja

Vakcinacija protiv hepatitisa B (HB)

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
(„Službeni glasnik RS”, broj 11/06)

Druga doza vakcine se daje u razmaku ne kraćem od mesec dana od prve doze, a treća doza u razmaku ne kraćem od dva meseca nakon davanja druge doze

Vakcinacija protiv hemofilusa influence (Hib)

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
(„Službeni glasnik RS”, broj 11/06)

Sprovodi se počev od navršena dva meseca do navršenih šest meseci davanjem tri doze vakcine, istovremeno sa DTP vakcinom

Kontrolni pregled pred vakcinaciju

* Provera zdravstvenog stanja; 
* Provera vakcinalnog statusa;
* Zdravstveno -vaspitni rad

Tri puta

Preventivni pregled (stomatološki)

Postupak kojim se na osnovu anamnestičkih podataka od roditelja i pregleda vrši procena i identifikacija faktora rizika za pojavu pojedinih oralnih oboljenja definisane prevenitvne i profilaktičke mere i aktivnosti za otklanjanje utvrđenih faktora rizika

Jedanput u šestom i devetom mesecu

Poseta patronažne sestre

Provera znanja, stavova i ponašanja u vezi sa negom i ishranom deteta i dalja edukacija

Dve posete, odnosno četiri posete
kod dece pod rizikom

Druga 
godina 
života

Sistematski pregled

* Anamneza; 
* Opšti klinički pregled i po sistemima; 
* Analiza krvne slike; 
* Ocena vakcinalnog statusa; 
* Skrining za detekciju poremećaja čula vida i sluha; 
* Ocena zdravstvenog stanja i preduzimanje odgovarajućih dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacionih postupaka; 
* Zdravstveno-vaspitni rad

Jedanput

Prva revakcinacija protiv difterije tetanusa i velikog kašlja (DTP) 

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima 
(„Službeni glasnik RS”, broj 11/06)

Jedna doza

Prva revakcinacija protiv dečije paralize (OPV)

Jedna doza

Vakcinacija protiv malih boginja, zaušaka i crvenke (MMR)

Jedna doza u
uzrastu od
12 do 15
meseci

Patronažna poseta

Provera znanja, stavova i ponašanja u vezi sa negom i ishranom deteta i dalja edukacija

Jedna poseta

Sistematski stomatološki pregled sa obradom podataka

* Anamneza; 
* Registrovanje stanja oralnog zdravlja; 
* Praćenje denticije;
* Procena rizika za karijes ranog detinjstva (KRD) i ortodontske nepravilnosti; 
* Zdravstveno vaspitni rad sa roditeljima, preduzimanje odgovarajućih profilaktičkih procedura

Jedanput

Treća 
godina 
života

Kontrolni pregled

* Praćenje rasta i razvoja, rano otkrivanje poremećaja; 
* Rano preduzimanje tretmana; 
* Provera vakcinalnog statusa; 
* Zdravstveno-vaspitni rad

Jedanput

Stomatološki pregled - kontrolni

* Praćenje denticije; 
* Otkrivanje poremećaja razvoja usta i zuba; 
* Registrovanje KRD u mlečnoj denticiji; 
* Zdravstveno vaspitni rad; 
* Preduzimanje odgovarajućih procedura

Jedanput

Četvrta 
godina 
života

Sistematski pregled

* Anamneza; 
* Opšti klinički pregled i po sistemima; 
* Analiza krvne slike; 
* Merenje krvnog pritiska; 
* Ocena vakcinalnog statusa; 
* Skrining za detekciju poremećaja govora i glasa; 
* Fizikalni pregled po sistemima, a po potrebi fizijatrijski pregled zbog procene funkcionalnog stanja;
* Ocena zdravstvenog stanja i preduzimanje odgovarajućih dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacionih postupaka; 
* Zdravstveno- vaspitni rad

Jedanput

Poseta patronažne sestre

Provera znanja, stavova i ponašanja u vezi sa negom i ishranom deteta i dalja edukacija

Jedna poseta

Stomatološki pregled - kontrolni

Kontrola primene profilaktičkih i terapijskih mera; zdravstveno vaspitni rad sa roditeljima

Jedanput

Peta 
godina 
života

Kontrolni pregled

* Praćenje rasta i razvoja, rano otkrivanje poremećaja, rano preduzimanje tretmana; 
* Pregled na detekciju poremećaja govora i glasa; 
* Fizikalni pregled po sistemima ili ciljano, a po potrebi fizijatrijski pregled zbog procene funkcionalnog stanja;
* Provera vakcinalnog statusa; 
* Zdravstveno-vaspitni rad

Jedanput

Šesta/sedma 
godina
života 
(pred
polazak 
u školu)

Sistematski pregled

* Anamneza; 
* Opšti klinički pregled i po sistemima, posebno čula govora i koštano-mišićnog sistema; 
* Analiza krvne slike i urina;
* Ocena vakcinalnog statusa;
* Zdravstveno - vaspitni rad;
* Uput za Komisiju za pregled dece ometene u razvoju;
* Izdavanje potvrde za upis u školu

Jedanput

ORL, oftalmološki i fizijatrijski pregled

Prema Pravilniku o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite ("Službeni glasnik RS", broj 24/09

Jedanput pred polazak u školu

Revakcinacija protiv malih boginja, zaušaka i crvenke (MMR)

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima 
(„Službeni glasnik RS”, broj 11/06)

Jedna doza

Druga revakcinacija protiv difterije i tetanusa (DT)

Jedna doza

Druga revakcinacija protiv dečije paralize (OPV)

Jedna doza u isto vreme kada i (DT)

Sistematski stomatološki pregled sa obradom podataka

* Anamneza; 
* Registrovanje stanja oralnog zdravlja; 
* Ekstra i intraoralni stomatološki pregled; 
* Zdravstveno vaspitni rad sa detetom; 
* Preduzimanje profilaktičko-terapijskih procedura

Jedanput pred polazak u školu

I, III, V i VII razred
osnovne škole i
I i III razred 
srednje škole

Sistematski pregled

* Anamneza; 
* Opšti klinički pregled i po sistemima; 
* Primena metoda procene stanja uhranjenosti, ocena vakcinalnog statusa; 
* Ocena zdravstvenog stanja i preduzimanje odgovarajućih dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacionih postupaka, 
* Zdravstveno- vaspitni rad sa detetom

Jedanput u navedenoj 
školskoj godini

Sistematski stomatološki pregled sa obradom podataka

* Anamneza; 
* Registrovanje stanja oralnog zdravlja; 
* Zdravstveno vaspitni rad sa detetom; 
* Preduzimanje profilaktičko-terapijskih procedura;
-prvi razred osnovne škole: otkrivanje ortodontskih nepravilnosti
-prvi razred srednje škole(14\15 god): rano otkrivanje paradontalnih oboljenja

Jedanput u navedenoj 
školskoj godini

12 godina

Vakcinacija protiv hepatitisa B samo za decu koja nisu do tada vakcinisana (HB)

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima 
(„Službeni glasnik RS”, broj 11/06)

Tri doze sa razmakom (druga doza posle mesec dana i treća posle šest meseci- 0,1,6)

VII razred osnovne škole

 

* Oftalmološki pregled;
* Laboratorijski pregled (Hb i Er)

Jedanput u navedenoj 
školskoj godini

14/15 godina
(VIII razred 
osn. šk.)

Treća revakcinacija protiv tetanusa i difterije (dT)

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima 
(„Službeni glasnik RS”, broj 11/06)

Jedna doza

Treća revakcinacija protiv dečije paralize (OPV)

Jedna doza u isto vreme 
kada i dT

II, IV, VI, VIII 
razred osn.šk. 
i II i IV razred 
srednje škole 
kod dece sa 
otkrivenim 
poremećajem 
pri sistematskim 
pregledima

Kontrolni pregled

* Praćenje zdravstvenog stanja i provera uspešnosti sprovedenih mera predloženih pri sistematskim pregledima; 
* Preduzimanje dopunskih ispitivanja;
* Zdravstveno - vaspitni rad

Jedanput u navedenoj 
školskoj godini

Stomatološki pregled - kontrolni 

* Praćenje stanja oralnog zdravlja; 
* Provera primene predloženih profilaktičkih i terapijskih mera

Jedanput u navedenoj 
školskoj godini

Deca od 15 do navršenih 18 godina koja ne nastavljaju školovanje

Sistematski pregled

* Anamneza; 
* Opšti klinički pregled i po sistemima; 
* Standardne laboratorijske pretrage; 
* Ocena zdravstvenog stanja; 
* Određivanje dodatnih medicinskih ispitivanja u zavisnosti od nađenog stanja i faktora rizika

Jedanput

Prva i treća 
godina studija

Sistematski pregled

* Anamneza; 
* Opšti klinički pregled i pregled po sistemima koji obuhvata i neurološki status, a kod žena i preventivni ginekološki pregled; 
* Standardne laboratorijske pretrage; 
* Ocena zdravstvenog stanja; 
* Određivanje dodatnih medicinskih ispitivanja u zavisnosti od nađenog stanja i faktora rizika; 
* Zdravstveno-vaspitni rad

Jedanput

Odraslo stanovništvo (od 19 do 35 godina)

Sistematski pregled

* Anamneza; 
* Opšti klinički pregled i pregled po sistemima, a kod žena i palpatorni pregled dojki; 
* Laboratorijske usluge - krvna slika (Er, LE, HT, Hb, TR, LeF); 
* Ocena zdravstvenog stanja; 
* Određivanje dodatnih medicinskih ispitivanja u zavisnosti od nađenog stanja i faktora rizika

Jedanput u pet godina

Odraslo stanovništvo (od 35 i više godina)

Sistematski pregled

Isti sadržaj kao kod populacije od 19 do 35 godina uz dopunu kod:
* Starijih od 50 godina digitorektalni pregled
* Kod muškaraca palpatorni pregled prostate;
* Kod lica 65 i više godina izvršiti procenu funkcionalnog statusa.

Jedanput u dve godine 
ili jednom u dobnom periodu 
kod prvog pregleda u slučaju bolesti

Poseta patronažne sestre

Za osobe od 65 i više godina: 
* Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem i funkcionalnom sposobnošću starih; 
* Zdravstveno-vaspitni rad

Prema indikacijama (za osobe od 65 i više godina -jedanput godišnje)

 

Odraslo stanovništvo (od 30 i više godina)

Ukupno 4 revakcinacije protiv tetanusa - jedna na svakih deset godina

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima 
(„Službeni glasnik RS”, broj 11/06)

Jedna doza

Žene generativnog doba (od 15 do 49 godina)

Pregled u vezi sa planiranjem porodice (zahteva prisustvo oba partnera)

* Anamneza; 
* Klinički pregled; 
* Laboratorijska ispitivanja; 
* Zdravstveno-vaspitni rad o značaju odgovornosti vezane za roditeljstvo, potrebi učešća oba partnera u planiranju porodice i mogućim posledicama 
namernog prekida trudnoće; 
* Po potrebi, određivanje vrste kontracepcije

Najmanje dva pregleda

Trudnice prvi trimestar

Prvi pregled

* Anamneza; 
* Merenje TA i telesne mase; 
* Pregled dojki i bradavica; 
* Određivanje karličnih mera; 
* Ginekološki pregled: bimanuelni, pod spekulumom, uzimanje vaginalnog sekreta;
* Kolposkopski i citološki nalaz po PA ukoliko nisu rađeni u poslednjih šest meseci; 
* Utvrđivanje starosti trudnoće; 
* Određivanje termina porođaja, inspekcija donjih ekstremiteta; 
* Palpatorni pregled štitne žlezde; 
* Testiranje na HIV i Hep B; 
* Određivanje RH faktora; 
* Određivanje krvne grupe; 
* Standardna laboratorija; 
* Zdravstveno vaspitni rad; 
* U slučaju sumnje na postojanje genetskih anomalija uraditi test na hromozomopatije (Nuhalna brazda - NT ili NT + PAPP-A + beta HCG) i uputiti na konsultativni pregled na viši nivo ginekološko zdravstvene zaštite i/ili specijalistima drugih odgovarajućih medicinskih disciplina

Najmanje jedan pregled

Ultrazvučni pregled

Utvrđivanje trudnoće i stanja ploda

Jedanput u 7\8 nedelji

Trudnice - drugi i treći trimestar

Kontrolni pregled

Isti sadržaj kao kod prvog pregleda, uz dopunu: 
* slušanje srčanih tonova ploda, 
* određivanje stava i položaja ploda; 
* obavezan test na hiperglikemiju i hipertenziju; 
* u slučaju sumnje na postojanje genetskih anomalija trudnicama kojima nije urađen test na hromozomopatije, uraditi tripl test (beta HCG, AFP i E3) upućivanjem na viši nivo ginekološke zdravstvene zaštite; 
* upućivanje na psihofizičku pripremu za porođaj

Četiri puta

Ultrazvučni pregled

Utvrđivanje stanja ploda i toka trudnoće

Tri puta

Patronažna poseta

Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem žene, zdravstveno-vaspitni rad uz davanje saveta u vezi nege, lične higijene i pravilne ishrane

Jedanput

Stomatološki pregled

* Anamneza; 
* Registrovanje stanja oralnog zdravlja; 
* Zdravstveno vaspitni rad; 
* Planiranje daljeg stomatološkog zbrinjavanja

Jedanput u drugom trimestru

Trudnice visoko-rizična trudnoća

Kontrolni pregled

Praćenje toka trudnoće i preduzimanje potrebnih mera

Prema indikacijama

Ciljani pregledi (genetska i druga ispitivanja)

Rano otkrivanje faktora rizika za pravilan razvoj ploda upućivanjem na viši nivo ginekološke zdravstvene zaštite radi eventualne: biopsije horionskih čupica ili rane amniocenteze ili kordocenteze.

Prema indikacijama

Patronažna poseta

Upoznavanje sa faktorima rizika trudne žene i davanje saveta u vei higijensko-dijetetskog režima u toku trudnoće

Prema indikacijama

Porodilja

Prvi pregled

* Ginekološki pregled; 
* Praćenje involucije materice; 
* Pregled dojki; 
* Zdravstveno-vaspitni rad

Jedanput posle porođaja nakon šest nedelja

Kontrolni pregled

* Ginekološki pregled; 
* Utvrđivanje zdravstvenog stanja žene; 
* Kontrolni stomatološki pregled; 
* Zdravstveno-vaspitni rad

Jedanput nakon šest meseci

Stomatološki pregled - kontrolni

* Registrovanje stanja oralnog zdravlja; 
* zdravstveno vaspitni rad u smislu obezbeđenja sopstvenog i oralnog zdravlja odojčeta; 
* preduzimanje potrebnih terapijskih procedura

Jedanput nakon šest meseci

Žene od 15 i više godina

Preventivni ginekološki pregled

* Anamneza, 
* Ginekološki pregled (pod spekulumom, uzimanje PA i vaginalnog brisa, kolposkopski, bimanuelni); 
* Pregled dojki; 
* Laboratorijska ispitivanja; 
* Utvrđivanje zdravstvenog stanja i preduzimanje odgovarajućih mera

Jedanput u tri godine

Žene od 25 do 65 godina

Ciljani pregled 
na rano otkrivanje 
raka grlića materice

* Anamneza, 
* Ginekološki pregled (bimanuelni, pod spekulumom, sa uzimanjem brisa za PA); 
* po potrebi uzimanje biopsije; 

Jedanput godišnje

Ciljani pregled
radi ranog otkrivanja
raka dojke

Procena rizika na rak dojke (anamneza, porodična anamneza, pregled)

       

Domovi zdravlja su u obavezi da Vam, dok ste potpuno zdravi, omoguće redovne preventivne preglede.
Ukoliko nisu u mogućnisti da Vam pruže zdravstvenu uslugu, dužni su da Vam izdaju pismenu potvrdu sa obrazloženjem, 
da biste svoje pravo mogli da ostvarite na drugom mestu, a potom refundirali troškove u svojoj matičnoj filijali RFZO.
U slučaju eventualnog oboljenja preglede možete obaviti i mimo propisanog kalendara preventivnih pregleda.

 
Vi ste sada na  : Home Informacije Kalendar preventivnih pregleda