Bolnica Gornji Milanovac

Bolničke usluge Print
POSTUPAK RADI PRUŽANJA USLUGA

Specijalističko konsultativna zdravstvena zaštita 

Sa uputom lekaru specijalisti kjoji izdaje izabrani lekar, osigurano lice ostvaruje pravo na sve specijalističko konsultativne preglede i neophodnu dijagnostiku koji su potrebni da bi lekar specijalista postavio dijagnozu, odnosno sačinio lekarski izveštaj, a koji se mogu pružiti u Opštoj bolnici, kao i na kontrolne prglede u roku od 6 meseci od dana prvog javljanja lekaru specijalisti.
Pravo na specijalističko konsultativne preglede i neophodnu dijagnostiku osigurano lice ostvaruje na osnovu internih uputa lekara specijalista po čijim zahtevima se obavljaju specijalističko konsultativni pregledi, odnosno neophodna dijagnostika.
Lekar specijalista će obavezno u svom izveštaju dostaviti izabranom lekaru obrazložen nalaz, ocenu i mišljenje sa uputstvom o daljem lečenju osiguranog lica.
Po obavljenom specijalističko kosultativnom pregledu odnosno lečenju, osigurano lice je dužno da se javi izabranom lekaru koji ga je uputio na pregled odnosno lečenje, nakasnije u roku od 3 dana.

Stacionarno lečenje

Osigurano lice sa uputom izabranog lekara ostvaruje pravo na stacionarno lečenje.
Jedan uput važi za jedno stacionarno lečenje, koje završava izdavanjem otpusne liste.
Otpusna lista sadrži i iscrpne nalaze, odgovarajuće savete i uputstvo izabranom lekru o daljem lečenju.
Izuzetno, pružanje hitne medicinske pomoći i nastavak lečenja posle pružene hitne medicinske pomoći, osigurano lice ostvaruje i bez uputa izabranog lekara.
U toku stacionarnog lečenja Opšta bolnica osiguranom licu obezbeđuje sve neophodne lekove i medicinska sredstva.
 

 

 

 
 

 

Vi ste sada na  : Home Informacije Bolničke usluge