Bolnica Gornji Milanovac

POSTUPAK PO ZAHTEVU | Print |
POSTUPAK PO ZAHTEVU ZA OBAVEŠTENJE, UVID, IZDAVANJE KOPIJE I UPUĆIVANJE U VEZI INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA

Tražilac podnosi pismeni zahtev Opštoj bolnici za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja (u daljem tekstu: zahtev). Zahtev mora sadržati naziv Opšte bolnice, ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji opis informacije koja se traži.T
Tražilac ne mora navesti razloge za podnošenje zahteva. Ako zahtev ne sadrži navedene podatke, odnosno ako zahtev nije uredan, ovlašćeno lice Opšte bolnice dužno je da, bez nadoknade, pouči tražioca kako da te nedostatke otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni.Ako tražilac ne otkloni nedostatke u određenom roku, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, ovlašćeno lice Opšte bolnice će doneti zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.  
Pristup informacijama Opšta bolnica je dužna da omogući i na osnovu usmenog zahteva tražioca koji se saopštava u zapisnik, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu evidenciju i primenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet pismeno. Opšta bolnica je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Kopija dokumenta je upućena tražiocu danom napuštanja pisarnice Opšte bolnice .
Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od značaja za zaštitu života ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, Opšta bolnica mora da obavesti tražioca o posedovanju te informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno da mu izda kopiju tog dokumenta najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva.
Ako Opšta bolnica nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da u roku obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužna je da o tome odmah obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva, u kome će tražioca obavestiti o posedovanju informacije, staviti mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, izdati mu, odnosno uputiti kopiju tog dokumenta. Ako Opšta bolnica na zahtev ne odgovori u roku, tražilac može uložiti žalbu Povereniku, osim u slučajevima utvrđenim zakonom.
Opšta bolnica će zajedno sa obaveštenjem o tome da će tražiocu staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izdati mu kopiju tog dokumenta, saopštiti tražiocu vreme, mesto i način na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta, a u slučaju da ne raspolaže tehničkim sredstvima za izradu kopije, upoznaće tražioca sa mogućnošću da upotrebom svoje opreme izradi kopiju.Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju vrši se u službenim prostorijama.Tražilac može iz opravdanih razloga tražiti da uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju izvrši u drugo vreme od vremena koje mu je odredila Opšta bolnica, odnosno ovlašćeno lice Opšte bolnice, od koga je informacija tražena. Licu koje nije u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, omogućiće se da to učini uz pomoć pratioca.
Ako udovolji zahtevu, Opšta bolnica neće izdati posebno rešenje, nego će o tome sačiniti službenu belešku. Ako Opšta bolnica odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja.Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan. Kopija dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje se uz obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade te kopije, a u slučaju upućivanja i troškove upućivanja. Od obaveze plaćanja naknade oslobođeni su novinari, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi obavljanja svog poziva, udruženja za zaštitu ljudskih prava, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi ostvarivanja ciljeva udrženja i sva lica kada se tražena informacija odnosi na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine. Opšta bolnica uzdaje kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju u obliku kojem se informacija nalazi. Ako Opšta bolnica raspolaže dokumentom koji sadrži traženu informaciju na jeziku na kojem je podnet zahtev, dužan je da tražiocu stavi na uvid dokument i izradi kopiju na  jeziku na kojem je podnet zahtev.

PODACI O JAVNIM NABAVKAMA

Podaci o javnim nabavkama nalaze nalaze se u tabeli koja čini sastavni deo ovog informatora.

PODACI O VRSTAMA INFORMACIJA KOJIMA OPŠTA BOLNICA OMOGUĆAVA PRISTUP

Podaci o zdravstvenom stanju, odnso podaci iz medicinske dokumentacije spadaju u podatke o ličnosti pacijenta i predstavljaju tajne podatke, u skladu sa zakonom.
Tajne podatke dužni su da čuvaju svi zdravstveni radnici i zdravstveni sardnici, kao i druga lica zaposlena u Opštoj bolnici.
Dužnost čuvanja tajnih podataka nadležni zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici i druga lica zaposlena kod poslodavca mogu biti oslobođeni samo na osnovu pismenog ili drugog jasnog i nedvosmislenog izrečenog pristanka pacijenta ili na osnovu odluke suda.
Ako je pacijent dao pristanak na saopštavanje podataka o svom zdravstvenom stanju, nadležni zdravstveni radnik može saopštiti podatke o zdravstvenom stanju pacijenta punoletnom članu porodice pacijenta.
Izuzetno nadležni zdravstveni radnik može saopštiti podatke o zdravstvenom stanju pacijenta punoletnom članu porodice i u slučaju kada pacijent nije dao pristanak na saopštavanje podataka o svom zdravstvenom stanju ali je saopštavanje tih podataka neophodno radi izbegavanja zdravstvenog rizika za člana porodice.
Izvodi, odnosno kopije medicinske dokumentacije za umrlog člana porodice mogu se dati članovima uže porodice na njihov zahtev, radi ostvarivanja zakonom utvrđenih prava, odnosno ostvarivanja drugih zakonom utvrđenih interesa.
Dete koje je navršilo 15 godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje, odnosno za samostalno donošenje odluka, ima pravo da na svoj zahtev izvrši uvid u medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na njegovo zdravstveno stanje, kao i pravo na poverljivost podataka koji se nalaze u medicinskoj dokumentaciji.
Izuzetno nadležni zdravstveni radnik dužan je da, u slučaju ozbiljne opasnosti po život i zdravlje deteta, i pored zahteva deteta da se informacije o njegovom zdravstvenom stanju ne saopšte roditeljima, staratelju, odnosno zakonskom zastupniku, podatke o zdravstvenom stanju deteta saopšti roditeljima ,staratelju, odnosno zakonskom zastupniku.
Podaci iz medicinske dokumentacije pacijenta, odnosno izvodi tih podataka, kao i kopije medicinske dokumenatcije mogu se dostavljati organu starateljstva, organizaciji obaveznog zdravstvenog osiguranja i pravnim licima koji obavljaju delatnost dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za obavljanje poslova utvrđenih zakonom, kao i drugim pravnim licima ako je to propisano zakonom.
Na zahtev nadležnih pravosudnih organa mogu se dati podaci, odnsno izvodi tih podataka,kao i kopije medicinske dokumentacije pacijenata, a izuzetno, može se dati i celokupna medicinska dokumentacija na uvid dok traje postupak pred nadležnim pravosudnim organom.
Podaci iz medicinske dokumentacije pacijenta, odnosno iz zdravstvene evidencije koja se vodi u skladu sa zakonom, mogu se dostavljti organu nadležnom za poslove statistike, kao i zdravstvenim ustanovama koje obavljaju poslove javnog zdravlja, u skladu sa zakonom.
Najčešće tražene informacije od javnog značaja odnose se na dostavljnje izveštaja nadležnih lekara o povredma lica nastalih u saobraćajnim nesrećama i tučama.
Navedene informacije najčešće traže MUP, sudovi i javno tužilašto u pismenoj formi.
 

 

 

 
 

 

Vi ste sada na  : Home Opšti podaci Postupak po zahtevu