Bolničke usluge Print
POSTUPAK RADI PRUŽANJA USLUGA

Specijalističko konsultativna zdravstvena zaštita 

Sa uputom lekaru specijalisti kjoji izdaje izabrani lekar, osigurano lice ostvaruje pravo na sve specijalističko konsultativne preglede i neophodnu dijagnostiku koji su potrebni da bi lekar specijalista postavio dijagnozu, odnosno sačinio lekarski izveštaj, a koji se mogu pružiti u Opštoj bolnici, kao i na kontrolne prglede u roku od 6 meseci od dana prvog javljanja lekaru specijalisti.
Pravo na specijalističko konsultativne preglede i neophodnu dijagnostiku osigurano lice ostvaruje na osnovu internih uputa lekara specijalista po čijim zahtevima se obavljaju specijalističko konsultativni pregledi, odnosno neophodna dijagnostika.
Lekar specijalista će obavezno u svom izveštaju dostaviti izabranom lekaru obrazložen nalaz, ocenu i mišljenje sa uputstvom o daljem lečenju osiguranog lica.
Po obavljenom specijalističko kosultativnom pregledu odnosno lečenju, osigurano lice je dužno da se javi izabranom lekaru koji ga je uputio na pregled odnosno lečenje, nakasnije u roku od 3 dana.

Stacionarno lečenje

Osigurano lice sa uputom izabranog lekara ostvaruje pravo na stacionarno lečenje.
Jedan uput važi za jedno stacionarno lečenje, koje završava izdavanjem otpusne liste.
Otpusna lista sadrži i iscrpne nalaze, odgovarajuće savete i uputstvo izabranom lekru o daljem lečenju.
Izuzetno, pružanje hitne medicinske pomoći i nastavak lečenja posle pružene hitne medicinske pomoći, osigurano lice ostvaruje i bez uputa izabranog lekara.
U toku stacionarnog lečenja Opšta bolnica osiguranom licu obezbeđuje sve neophodne lekove i medicinska sredstva.