Bolnica Gornji Milanovac

Uprava Bolnice Gornji Milanovac
Šema uprave
 
 

DIREKTOR

Direktor Opšte bolnice daje sugestije i predloge u vezi sa razvojem strateškog plana Opšte bolnice i odgovoran je za sveukupno upravljanje, kontrolu, kordinaciju i nadgledanje rada Opšte bolnice.

Prezentuje godišnji Plan poslovanja Upravnom odboru Opšte bolnice u cilju dobijanja odobrenja.

Ustanovljava najbolju praksu u internoj kontroli i odgovornosti zaposlenih.

Promoviše kulturu otvorenog i efikasnog bavljenja problemima bezbednosti i kvaliteta pružene zaštite.

Spvovodi politiku i odluke Upravnog odbora.

Održava efikasne veze sa eksternim organizacijama, uključujući Opštinu i Ministarstvo zdravlja.

Vrši i druge poslove shodno odredbama Statuta i drugih normativnih akata Opšte bolnice.

Direktor Opšte bolnice snosi krajnju odgovornost za vođenje i upravljanje bolnicom i odgovoran je za njeno ukupno poslovanje, u skladu sa politikom, planovima i odobrenim budžetom Opšte bolnice, shodno zakonu i Statutu Opšte bolnice.


POMOĆNIK DIREKTORA

Pomoćnik direktora za medicinska i pomoćnik direktora za nemedicinska pitanja na osnovu pismenog naloga direktora bave se pitanjima i izvršavaju radne zadatke iz domena svoje nadležnosti.

Pomoćnici direktora podnose izveštaj i odgovorni su direktoru Opšte bolnice Gornji Milanovac za izvršavanje svojih naloženih radnih zadataka.


NAČELNIK SEKTORA

Načelnik sektora odgovara direktoru Opšte bolnice, povezuje se sa načelnicima drugih sektora i ima ukupnu odgovornost stavaranja pozitivne konstruktivne atmosfere u svom sektoru, koja će da podstakne uključivanje i participaciju zaposlenih u unapređenje ciljeva Opšte bolnice.

Svakodnevno nadgleda rukovodioce nižih organizacionih jedinica u okviru sektora.

Povezuje se sa načelnicima drugih sektora kako bi se obezbedilo efikasno pružanje usluga.

Načelnik sektora planira i implementira promene u okviru svog sektora kako bi se poboljšalo pružanje usluga pacijentima.


NAČELNIK SLUŽBE, NAČELNIK ODELJENJA, ŠEF ODSEKA, ŠEF KABINETA

Načelnik službe, načelnik odeljenja, šef odseka i šef kabineta odgovorni su koordinaciju svakodnevnih aktivnosti svoje celine i on mora da obezbedi da osoblje, oprema i potrošni materijal budu na mestu, kako bi usluge bile pružene na nivou i po standardima kvaliteta koje je postavio direktor.

Zaposleni iz stava 1. ovog člana obezbeđuju da se svakodnevni problemi rešavaju na ovom nivou, svakodnevno vrše nadzor i koordinaciju rada i odgovorni su za obezbeđenje svakodnevnog rešavanja problema na nivou funkcionalnog dela kojim rukovode, tj. da se isti ne prosleđuju na više nivoe.

Zaposleni iz prethodnog člana odgovorni su Načelniku svog sektora i direktoru Opšte bolnice Gornji Milanovac.

Načelnik službe, načelnik odeljenja, šef odseka i šef kabineta izveštavaju Načelnika sektora i njemu su odgovorni.

Povezuju se sa načelnicima drugih službi, odeljenja, odseka i kabineta i imaju odgovornost da održavaju pozitivan radni ambijent u svojoj celini, koji će podstaći uključivanje i učešće osoblja.

Svakodnevno nadgleda vođenje svoje celine.

Povezuje se sa drugim načelnicima i rukovodiocima , kako bi se obezbedili efikasno pružanje usluga.

Predlaže i implementira promemne, kako bi se poboljšalo pružanje usluga pacijentima.


Funkcionisanje unutrašnje organizovanosti

smeravaju rad zaposlenih u svojoj organizacionoj jedinici i odgovorni su načelniku svog sektora i direktoru Opšte bolnice za izvršavanje plana rada svoje organizacione celine.

Šefovi funkcionih grupacija Službe za pravne, ekonomsko – finansijske, tehničke i druge slične poslove kontrolišu i usmeravaju rad zaposlenih u svojoj organizacionoj jedinici i odgovorni su načelniku te službe i direktoru Opšte bolnice za izvršavanje plana rada svoje organizacione celine.

Direktor i rukovodioci organizacionih jedinica u saradnji sa nadležnim institucijama pratiće funkcionisanje postojeće unutrašnje i radne organizovanosti u Opštoj bolnici, radi blagovremenog uvođenja odgovarajujućih organizacionih promena, odnosno usavršavanja organizacije rada.

Poslove zdravstvene zaštite u okviru zdravstvene delatnosti Opšte bolnice, obavljaju zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici.

Zaposleni iz stava 1. ovog člana obavljaju poslove zdravstvene delatnosti u Opštoj bolnici, prema stručnoj spremi koju imaju, u skladu sa savremenim dostignućima medicinskih i drugih nauka i prihvaćenom medicinskom doktrinom, Zakonom, opštima aktima Opšte bolnice i poslovnim kodeksom Opšte bolnice

Pomoćnike direktora, načelnike sektora, načelnike službi, načelnike odeljenja, šefove odseka i šefove kabineta u Opštoj bolnici imenuje i razrešava direktor Opšte bolnice Rešenjem u pismenom obliku.


 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Vi ste sada na  : Home Sistematizacija poslova Uprava